phone 085 - 043 44 66

Kinderalimentatie berekenen


Online kinderalimentatie berekenen

Een echtscheiding is een emotionele gebeurtenis, terwijl er tegelijk ook veel moet worden geregeld, zoals de kinderalimentatie berekenen. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag en dit bedrag wordt vervolgens jaarlijks aangepast door indexering. Deze indexatie kunt u elk jaar opvragen bij de Scheidingsadviseurs van Settlement Scheidingsbegeleiding. Online kinderalimentatie berekenen kan ook, maar laat de stukken wel door ons controleren. Zo voorkomt u later discussie en onenigheid met elkaar.

Kinderalimentatie berekenen: Trema-normen

Rechters hebben gezamenlijk normen ontwikkeld die ze gebruiken voor het vaststellen van alimentatie; de zogenaamde Trema-normen. Hiermee kunnen zij de kinderalimentatie berekenen. U kunt de alimentatie ook zelf samen bepalen. In dat geval is het verstandig om de normen van de rechter als uitgangspunt te nemen en de berekening door een onafhankelijke professional als de mediators van Settlement vast te laten stellen.

Onze scheidingsadviseurs volgen exact dezelfde normen als de rechtbank. Onze berekeningen kunnen daarom ook voorgelegd worden aan de rechtbank, indien u er met uw partner niet uit komt. Onze berekeningen kunnen uiteraard ook dienen om gezamenlijk tot een akkoord te komen. In de financiële berekening staat uitvoerig beschreven hoe u via de Trema-normen de alimentatie vaststelt en wat eventueel de gevolgen zijn voor uw nieuwe inkomen na de scheiding.

 Kinderalimentatie en draagkracht
Eerst wordt bepaald welk bedrag de alimentatieplichtige kan missen (de draagkracht) om aan de kosten van de kinderen bij te dragen. Van het netto inkomen wordt een bedrag afgetrokken dat hij of zij zelf nodig heeft om rond te komen: het draagkrachtloos inkomen. Dit wordt bepaald door rekening te houden met een vast percentage voor de woonlasten en een forfaitair bedrag aan minimale kosten van levensonderhoud. Het verschil tussen het netto inkomen en het draagkrachtloos inkomen is de draagkrachtruimte. Een deel hiervan is beschikbaar voor alimentatie. Hoe groot dat deel is, hangt af van de hoogte van het inkomen en de samenstelling van het huishouden van de alimentatieplichtige na de scheiding. Laat ons online de kinderalimentatie berekenen: wij zorgen voor een professionele berekening en daarnaast kunnen we nog aparte afspraken over de kinderalimentatie vastleggen.

 Behoefte bepalen voor de kinderalimentatie
Vervolgens wordt bepaald welk bedrag de alimentatiegerechtigde nodig heeft voor de verzorging van de kinderen. Om de kinderalimentatie te berekenen wordt gebruikgemaakt van speciale tabellen. De behoefte aan alimentatie wordt onder andere bepaald aan de hand van de ‘welstand’ tijdens het huwelijk , het inkomen van de alimentatiegerechtigde en de leeftijd van de kinderen. Bij de Trema-normen zijn ook tabellen gemaakt waarmee de zorgkosten van de kinderen (kinderalimentatie) is af te lezen bij een bepaald inkomen en leeftijd(en) van de kinderen, rekening houdend met de te ontvangen kinderbijslag. Deze kosten moeten verdeeld worden over de beide ouders na de scheiding.

Er wordt uitgegaan van de inkomenssituatie zoals die was vlak voor de scheiding. De bijdrage in de kosten van iedere ouder wordt berekend naar rato van de inkomens van beide partners, rekening houdend met de werkelijke zorgverdeling na de scheiding. Het alimentatiebedrag kan jaarlijks worden aangepast en geïndexeerd worden. Voor een herberekening kunt u elk jaar terecht bij onze mediators. Indien u eerder door ons de kinderalimentatie heeft laten berekenen, dan krijgt u uiteraard korting.

Vergelijking
Tot slot worden de draagkracht en de behoefte aan alimentatie met elkaar vergeleken. De draagkrachtruimte is in eerste instantie bestemd voor de kinderalimentatie. Is er daarna nog ruimte over, dan wordt de netto partneralimentatie vastgesteld.

Alimentatie en co-ouderschap
Het is belangrijk dat u bij co-ouderschap van tevoren afspreekt welke kosten worden verdeeld en welke niet. Voorkom bijvoorbeeld dat de ene ouder mee betaalt aan de duurdere smaak van de andere ouder. Kosten zoals vakanties en uitstapjes kunt u daarom beter buiten de verdeling houden. U kunt ook besluiten voor deze extra’s een gezamenlijke bankrekening te openen. Het is bij de verdeling belangrijk om onderscheid te maken tussen eigen kosten en te verdelen kosten.

Eigen kosten
Eigen kosten van de ouders zijn de kosten die elk huishouden voor zich maakt, zoals huur, telefoon en boodschappen. Deze kosten lopen sterk uiteen (bijvoorbeeld door inkomensverschillen). Sommige van deze posten worden buiten de verrekening gehouden (zoals huur). Eigen kosten zijn ook de uitgaven voor de kinderen die beide ouders doen. Bijvoorbeeld dubbel schoolmateriaal, speelgoed of een fiets.

 Te verdelen kosten
Te verdelen kosten zijn uitgaven die door één ouder worden gedaan. Deze kosten dienen voldaan te worden uit de vrije ruimte van de beide ouders, bijvoorbeeld verzekeringen, abonnementen, contributies of schoolkosten. Er zijn twee manieren om deze kosten te verdelen:

  1. Naar draagkracht:

Deze optie vergt regelmatig overleg. Verandering in inkomen van een van de ouders heeft gevolgen voor de verdeling. Bovendien moet u elk jaar de inkomensgegevens met uw ex-partner uitwisselen en de kinderalimentatie opnieuw berekenen.

  1. Naar het aantal dagen dat het kind in elk van de huishoudens verblijft.

Dan verrekent u de kosten op basis van een vast bedrag per periode. Beide ouders nemen de kosten voor rekening naar rato van de periode dat de kinderen bij de ouders verblijven. Deze regeling is overzichtelijk en men blijft financieel onafhankelijk.

Zoals eerder gemeld kunnen ouders ook besluiten om de eigen kosten op een gezamenlijke kinderrekening te storten en vanaf die rekening deze kosten te betalen. Dat vergt meer afspraken en overleg maar kan bij een goede relatie tussen de ex-partners erg goed werken. Kies deze optie niet indien er tussen ouders veel discussie is.

Laat direct online de kinderalimentatie berekenen of neem contact op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek bij één van onze vestigingen!