phone 085 - 043 44 66

Einde alimentatieplicht

De alimentatieplicht na echtscheiding kan om verschillende redenen vervallen. In deze blog wordt dieper ingegaan op de consequenties die het opnieuw trouwen of samenwonen door de alimentatiegerechtigde kan hebben voor de te ontvangen partneralimentatie.

Lotsverbondenheid

In de wet is vastgelegd dat de plicht om alimentatie te betalen definitief eindigt indien de ontvanger van de alimentatie opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenleven met een ander als ware zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren. De na echtscheiding voortdurende lotsverbondenheid, waarop de te betalen partneralimentatie was gebaseerd, wordt dan geacht te zijn vervallen.

Samenwonen

Veel mensen zijn niet bekend met het feit dat ook samenwonen met een nieuwe partner een einde kan maken aan de alimentatieplicht. Let wel, het gaan samenwonen met een nieuwe partner tijdens de echtscheidingsprocedure is niet relevant en doet de alimentatieplicht niet eindigen. De partneralimentatieplicht kan door samenwoning pas eindigen vanaf het moment dat de echtscheiding officieel is, dat wil zeggen zodra de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijk stand.

Indien alimentatiegerechtigde opnieuw in het huwelijk treedt of een geregistreerd partnerschap aangaat, is dit meestal gemakkelijk te achterhalen. Bij samenwonen met een nieuwe partner kan dit weleens lastiger zijn. Over de vraag of een ex-echtgeno(o)t(e) samenwoont als ware zij gehuwd of als ware zij een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, wordt dan ook vaak geprocedeerd. Hierdoor zijn in de rechtspraak enkele criteria ontwikkeld waaraan voldaan moet zijn wil de alimentatieplicht vervallen in verband met het samenwonen met een nieuwe partner.

Er moet sprake zijn van een affectieve (1) en duurzame (2) relatie waarbij er sprake is van wederzijdse verzorging (3), waarbij wordt samengewoond (4) en een gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd (5).

Een affectieve relatie

Een liefdesrelatie is een duidelijk voorbeeld van een affectieve relatie. Een relatie wordt geacht duurzaam te zijn indien de betrokkenen de intentie hebben om voor onbepaalde duur een relatie te hebben. Bij wederzijdse verzorging kan men denken aan bijdragen in de kosten van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding, maar elkaar wederzijds verzorgen kan ook op andere manier, bijvoorbeeld voor elkaar koken. Het hebben van een gezamenlijke bankrekening is niet vereist. Wanneer er persoonlijke spullen van betrokkenen in de woning liggen, kan dit een teken van samenwonen zijn. Eveneens het hebben van eigen sleutel waarmee toegang tot de woning kan worden verschaft, is een indicatie voor samenwonen. Niet is vereist dat beide betrokkenen op hetzelfde adres staan ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie om samenwoning aan te nemen. Tot slot moet er sprake zijn van een gemeenschappelijke huishouding. Hierbij kan men denken aan samen boodschappen doen, samen maaltijden nuttigen, samen op vakantie gaan en samen op visite gaan/ontvangen.

Het enkel hebben van een affectieve relatie is dus niet voldoende, evenals het hebben van een LAT-relatie. De alimentatieplichtige moet bewijzen dat aan alle vereisten is voldaan, dit kan bijvoorbeeld door een detectiverapport of verklaringen van getuigen. Vaak is de bewijslevering een probleem in dit soort zaken en kunnen de kosten, zoals voor een advocaat en detective, hoog oplopen. In uitzonderlijke gevallen kan de bewijslast worden omgekeerd.

De rechter neemt niet snel aan dat er sprake is van samenleven als ware zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren en past een strenge toets toe. Een toewijzing van de rechter betekent namelijk dat de alimentatiegerechtigde definitief zijn/haar recht op alimentatie verliest en dit kan erg ingrijpend zijn.

Afspraken maken

Het is verstandig bij echtscheiding al afspraken te maken hoe om te gaan met het samenwonen met een nieuwe partner. Er kan bijvoorbeeld een termijn worden afgesproken. Woont de ontvanger van de alimentatie na ommekomst van de termijn nog steeds samen met de nieuwe partner, dan eindigt deze partneralimentatieplicht. Ook kan men afspreken dat de partneralimentatie tijdelijk wordt opgeschort zodra de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen.

Na het verstrijken van een afgesproken termijn, eindigt de verplichting tot betaling van partneralimentatie definitief indien de samenleving dan nog voortduurt. Met dit soort afspraken snijdt het mes aan twee kanten, de alimentatiegerechtigde zal sneller gaan samenwonen en de alimentatieplichtige kan eerder van zijn/haar verplichting af zijn. Indien dit soort afspraken bij echtscheiding niet overeen zijn gekomen en er dreigt een geschil te ontstaan, kan wellicht via mediation een passende oplossing worden gevonden.