phone 085 - 043 44 66

Ouderlijk gezag, juridisch ouder, erkenning

Hoe zit het nu eigenlijk allemaal?

Het zijn nogal wat termen die je tegemoet komen en waar je mee te maken krijgt als kersverse ouders van een pasgeboren kind. Juridisch kan het krijgen van een kind nog behoorlijk wat verschillende aspecten omvatten. Wanneer ben je nu juridisch ouder en wanneer heb je als ouder de volledige beslissingsbevoegdheid over je kind, oftewel het ouderlijk gezag? In mijn praktijk merk ik vaak dat zaken hieromtrent niet geregeld zijn. Onder andere bij een (echt) scheidingssituatie kun je dan tegen bepaalde zaken aanlopen waarbij het wenselijk is om deze alsnog in orde te maken.

Juridisch ouder

Als juridische ouder heb je een familierechtelijke betrekking met het kind. Dit houdt bijvoorbeeld in dat het kind van de juridische ouder erft, maar ook dat het kind de achternaam van de juridische ouder kan dragen.

Ouderlijk gezag

In Nederland staan alle minderjarigen (tot 18 jaar) onder gezag, waarbij het ouderlijk gezag wordt uitgeoefend door de ouders van het kind. Als je ouderlijk gezag hebt, betekent dit dat je beslissingen mag nemen aangaande de verzorging en de opvoeding van het minderjarige kind. Denk hier bijvoorbeeld aan het maken van een schoolkeuze of aan het nemen van medische beslissingen. Daarnaast mag de ouder met ouderlijk gezag ook rechtshandelingen verrichten namens het minderjarige kind alsmede het vermogen van het kind beheren.

Verschil tussen de moeder en de vader

De vrouw uit wie een kind wordt geboren, is automatisch de juridische moeder van het kind. De moeder heeft dan ook automatisch het ouderlijk gezag. Voor de vader ligt dat echter iets gecompliceerder. Namelijk, niet in alle situaties is het juridisch ouderschap en het ouderlijk zag automatisch geregeld voor de vader. Hieronder vergelijken we het samenlevingsverband, huwelijk en geregistreerd partnerschap op het gebied van juridisch ouderschap en ouderlijk zag van de vader.

Samenwonen

Bij de geboorte van een kind zal de biologische vader van het kind twee handelingen moeten verrichten om zowel het juridische ouderschap als het ouderlijk gezag te verkrijgen, te weten:
1) Erkenning van het kind bij de gemeente, hierdoor verkrijgt de vader het juridisch ouderschap.
2) Aanvragen van het gezamenlijk ouderlijk gezag bij de Rechtbank.

Aanvragen van gezamenlijk ouderlijk gezag kan alleen als eerst is erkend door de vader. Erkennen van een kind kan al voor zijn/haar geboorte. Erkenning moet in beginsel plaatsvinden met toestemming van de moeder, maar indien zij weigerachtig is, kan deze toestemming worden vervangen door toestemming van de Rechtbank. Hetzelfde gedlt voor het gezamenlijk ouderlijk gezag.

Huwelijk

Als de ouders van het kind met elkaar getrouwd zijn voordat het kind geboren wordt, dan krijgen de vader en de moeder automatisch na de geboorte het juridisch ouderschap alsmede het ouderlijk gezag over het kind. Hiervoor hoeven dus geen aparte handelingen meer te worden verricht.

Geregistreerd partnerschap

Ondanks het feit dat geregistreerd partnerschap gelijk is aan een huwelijk, wat betreft rechten en plichten, gelden in het geval van juridisch ouderschap en ouderlijk gezag wel verschillen met het huwelijk.

Indien de ouders van het kind een geregistreerd partnerschap met elkaar zijn aangegaan voordat het kind is geboren, dan moet de vader eerst het kind erkennen om juridische ouder van het kind te worden. Uit erkenning van het kind volgt in deze situatie dan automatisch het ouderlijk gezag.

Er is in november 2013 een wetsvoorstel aangenomen waarmee de man die een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder ten tijde van de geboorte van het kind, automatisch de juridische vader wordt en ook het gezag verkrijgt. Deze nieuwe wet geldt alleen voor nieuwe gevallen, dus na inwerkingtreding van de wet.

Ouderschapsplan

Sinds 1 maart 2009 is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Dit geldt altijd voor gehuwde en geregistreerde partners (met of zonder gezamenlijk gezag) en in het geval samenwonende partners alleen wanneer beide ouders het ouderlijk gezag hebben (en uiteraard wanneer er sprake is van juridisch ouderschap). In een ouderschapsplan worden onder andere afspraken vastgelegd over de zorg voor en opvoeding van de minderjarige kinderen.

Als ik in mijn praktijk te maken krijg met partners die ófwel samenwonend zij, dan wel een geregistreerd partnerschap met elkaar zijn aangegaan, dan is het in het geval van minderjarige kinderen dus van groot belang om te weten of er sprake is van juridisch ouderschap en in sommige gevallen ook noodzakelijk om te weten of er sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag. Er zal namelijk bepaald moeten worden of er sprake is van een wettelijke verplichting tot het opstellen van een ouderschapsplan.

Als er geen wettelijke verplichting is tot het opstellen van een ouderschapsplan, dan is het toch vaak wenselijk dat dit wel wordt gedaan. Hiervoor is het soms wel noodzakelijk dat er nog enkele stappen moeten worden gezet, zoals het erkennen van een kind en/of het aanvragen van gezamenlijk gezag.

Ouderlijk gezag en kinderalimentatie

Als er geen sprake is van ouderlijk gezag, betekent dit dan ook dat een vader geen kinderalimentatie hoeft te betalen? Nee, een vader is altijd onderhoudsplichtig voor het kind dat door hem is verwekt (hij moet de verwerker zijn). De financiële zorgplicht jegens een kind stopt op het moment dat het kind 21 jaar wordt. Tenzij het kind al eerder in zijn of haar eigen onderhoud kan voorzien. In een ouderschapsplan kunnen ouders echter afspreken dat ze ook na het 21e jaar nog een financiële bijdrage leveren aan het kind, bijvoorbeeld voor de studie.