phone 085 - 043 44 66

Pensioen en scheiden

Bij een echtscheiding , een scheiding van tafel en bed en een ontbinding geregistreerd partnerschap moet het ouderdomspensioen verdeeld (verevend) worden tussen beide partners. Bij scheidingen na 30 april 1995 (voor die tijd geldt Boon en van Loon arrest) geldt dat beide partners recht hebben op de helft van het in de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen. Deze verevening valt onder de Wet Verevening Pensioen bij Echtscheiding en is regelend van recht. Dit houdt in dat u kan afwijken van deze wet in het echtscheidingsconvenant of het kan zijn dat jullie in de huwelijkse voorwaarden eerder al een andere verdeling hebben afgesproken

Uitbetaling pensioen na een echtscheiding

Na de keuze voor verevening keert het pensioenfonds het pensioen apart uit aan de beide ex-partners. Om dit te regelen, moeten u binnen 2 jaar na de scheiding het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen opsturen naar het betreffende pensioenfonds. Indien dit niet tijdig gebeurt dan moet diegene die het pensioen ontvangt, het te vereveningsdeel van het pensioen aan de ex-partner uitbetalen. Krijg u het pensioen van u ex-partner uitgekeerd, dan moet u nog wel inkomstenbelasting en premies betalen over het ontvangen bedrag. U kunt een voorlopige aanslag aanvragen om te voorkomen dat er ineens een groot bedrag aan belasting en premies betaald moet worden. De partner die het pensioen uitkeert, mag de uitbetaling in mindering brengen op het belastbaar inkomen.

Als jullie kiezen voor een andere verdeling van het pensioen, moet de pensioenuitvoerder ook een afschrift van het scheidingsconvenant of de huwelijkse voorwaarden toegestuurd krijgen. Hierin moet dan expliciet de afwijking staan en de regeling waar u wel voor heeft gekozen.

Bijzonder partner- of nabestaandenpensioen

Wanneer de pensioenopbouwer overlijdt, kan het zijn dat de nabestaanden (partner en kinderen) recht hebben op een uitkering. Dit wordt ook wel partner- of nabestaandenpensioen genoemd. Het kan zijn dat er sprake is van partnerpensioen op risicobasis; dan vervalt het recht op uitkering bij ontslag, pensioen en echtscheiding. Als ex-partner heb u dan dus niets aan nabestaande pensioen opgebouwd en dus geen recht op bijzonder partnerpensioen. Voor de kinderen geldt dat uiteraard niet omdat zijn niet stoppen met het kind zijn van de pensioengerechtigde.

Is er sprake van partnerpensioen op opbouwbasis, dan heeft de ex-partner na een scheiding bij het overlijden van de ander alsnog recht op een deel van het nabestaandenpensioen. Wanneer jullie gescheiden zijn, heet dit bijzonder partner- of nabestaandenpensioen en bestaat dit uit het bedrag dat tot de scheiding is opgebouwd. Jullie kunnen ook zelf besluiten andere afspraken te maken over het partnerpensioen door dit risico bijvoorbeeld apart te verzekeren. Om ervoor te zorgen dat de afspraken rechtsgeldig zijn, moeten deze vastgelegd zijn in het echtscheidingsconvenant.

Op het moment dat de pensioenopbouwer een nieuwe partner heeft, heb u als ex-partner alsnog recht op het bijzonder nabestaandenpensioen. De nieuwe partner zal daardoor minder nabestaandenpensioen ontvangen. Vandaar dat een aparte verzekering soms een juiste oplossing kan zijn. Hierover kunnen de scheidingsmediators van Settlement u adviseren. De polis moet namelijk op de juiste wijze opgemaakt worden en het risico (wegvallen partneralimentatie en bijdrage kosten kinderen) van overlijden ex-partner goed afdekken.

Conversie

U kunt ook kiezen voor conversie van het vereveningsdeel. De partner die het pensioen heeft opgebouwd doet dan definitief afstand van het deel waar de ex-partner recht op heeft. Dit vindt plaats door omzetting in één pensioenrecht voor de ex-partner apart. Dit heeft als voordeel dat de ander het pensioen ontvangt zodra de pensioenleeftijd wordt bereikt en dus niet hoeft te wachten tot de ex-partner die leeftijd heeft bereikt. Het nadeel is echter dat u bij het overlijden van de ex-partner het nabestaandenpensioen misloopt. Voor diegene die het pensioen heeft opgebouwd, is er ook een nadeel: zonder conversie ontvang u het deel van het ouderdomspensioen van de ex-partner als die komt te overlijden. Bij conversie doe u daar definitief afstand van. Overwegen jullie om te kiezen voor conversie, laat u dan goed adviseren over de voor- en nadelen. Om de conversie te laten plaats vinden is ook toestemming van de pensioenuitvoerder nodig. Indien u deze optie overweegt vraag dan vooraf de toestemming aan zodat u weet of alle berekeningen zin hebben.

Verrekenen

Tot slot is er bij een echtscheiding ook de mogelijkheid om te de vereveningsdelen te verrekenen met elkaar en overige vermogensbestanddelen. Hiervoor dient de waarde bepaald te worden en er dient rekening gehouden te worden dat het gaat om een bruto vermogensbestanddeel. Een scheidingsadviseur kan u hierbij adviseren om te voorkomen dat er teveel belasting betaald moet gaan worden zonder dat u daarvan op de hoogte was.

Het advies van onze scheidingsadviseurs en mediators luidt:

  • Vraag naar andere mogelijkheden dan alleen verevenen.
  • Het pensioenfonds kan het pensioen apart uitkeren, zorg dat jullie binnen 2 jaar na de scheiding het hiervoor bestemde formulier opsturen.
  • Bij partnerpensioen op risicobasis is er geen bijzonder nabestaande pensioen, dek dit risico op een andere wijze af.
  • Laat u bij verrekening met andere bestanddelen goed voorlichten